Vårt ansvar för miljö och rättvisa

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Människan bär ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare och förvaltare (1Mos 1:26ff; 2:15).

Bibeltexten innebär ett stort och i grunden glädjerikt ansvar för hur vi idag agerar i naturen, för miljön och för varandra, såväl i Växjö som i övriga världen, och med tanke påkommande generationer.

I Equmeniakyrkan Växjö vill vi därför…

 • värna Guds skapelse i förkunnelse och handling och arbeta för en rättvis värld
 • väga in miljöhänsyn i alla beslut och i allt genomförande av verksamhet
 • välja miljömärkta, kravmärkta och rättvisemärkta (FairTrade) produkter så långt det är möjligt. När det inte är möjligt vill vi ändå ha en miljö- och rättviseaspekt på våra inköp.
 • söka kontakt och samarbeta med församlingar, organisationer, affärsidkare och politiker i och utanför Växjö för att tillsammans arbeta för en bättre miljö och en rättvisare värld
 • inspirera och motivera människor att i sina dagliga liv göra val som leder till positiva effekter på miljön och bidrar till en rättvisare värld. Valen kan gälla både produkter såsom mat, kaffe, godis, kläder m.m. och tjänster såsom transporter/resor, värme/energi.

Med stöd av denna viljeinriktning har vi konkretiserat vår hållning i punkterna nedan för att inspirera i kyrkans alla aktiviteter. De blir därmed underlag för mångas medverkan, för kunskapsfördjupning och för utökning av vårt gemensamma miljöarbete. På så sätt lever uppdraget vidare. Punkterna i denna policy ses över årligen av styrelsen och fastställs på församlingsmöte.

I vårt uppdrag och ansvar som kyrka ingår att vi:

 • handlar rättvisemärkt, lokalt och ekologiskt så långt det är möjligt
 • undviker användning av engångsprodukter och buteljerat vatten
 • reser säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt och med kollektivtrafik så långt det är rimligt
 • undviker resor med bil och flyg om det är möjligt
 • uppmuntrar till samåkning om bil är det enda alternativet
 • uppmuntrar våra medlemmar att resa miljövänligt i sin vardag
 • vet vilka utrymmen vi använder i kyrkan och mäter energiförbrukningen regelbundet
 • ser över isolering, ventilation och värmesystem och anpassar temperaturen inomhus
 • ser över utomhusbelysningen
 • väljer miljömärkt el och energisnål elektrisk utrustning och köper lågenergilampor
 • informerar dem som hyr lokal i kyrkan så att de vet och följer våra mål om energieffektivisering
 • informerar medlemmar muntligt eller via e-post och hemsida så långt det är görligt
 • begränsar utskrift på papper och har kopiatorer och skrivare inställda på dubbelsidig utskrift
 • fortsätter att källsortera i avsikt att utöka sorteringen när kommunen beslutat om kompostering
 • inbjuder till föreläsning och studiecirkel i miljöfrågor, klimatförändring, internationell rättvisa
 • tar del i sammanhang och satsningar i samhället för att visa att kyrkan är engagerad i miljö- och rättvisefrågor. Equmeniakyrkan är bl.a. representerad i styrguppen för FairTradeCity Växjö
 • inspirerar och tipsar varandra i vårt ansvar för miljö och rättvisa vid samlingar och på hemsidan

Kyrka för Fairtrade

FCM_RGB_POS

Kyrkan är Fair Trade certifierad genom Kyrka för Fairtrade. Det är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.